პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


აფთარაშვილი ია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი May 10 2011 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი Jun 14 2002 12:00AM/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი Jun 22 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2011.03.03
2 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი ფსიქოლოგების ჯგუფის უფროსი 2012.01.03
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი