თუ სწავლა გინდა
   
შარაშენიძე თამარ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი


ბიო

თამარ შარაშენიძე - დოქტორანტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული სპეციალისტი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას გავლილი აქვს ტრეინინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: ინგისური ენის სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდები უცხო ენაზე მოსაუბრე პირთათვის, კომუნიკაციის თანამიმდევრული პროცესები.