პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ახალაია რატი

, ბაკალავრი

  • r.akhalaia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა Jul 28 2011 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალი /
3 Justus Liebig Universitaet Giessen Rechtswissenschaften /
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა /
5 თსუ იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს "ფეხბურთის მედია უფლებები" ჟურნალისტი 2011.03.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი