პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქოქიაური ქეთევან

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს სავეტერინარო სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტი ვეტერინარული ვეტერინარი ექიმი 11/03/1994/
2 თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი საექთნო ექთანი 07/10/1984/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის N5 პოლიკლინიკა ექთნი 08/03/1984 03/01/1987
2 თბილისის N1 ბავშვთა საავადმყოფო ექთანი–ანესთეზისტი 03/01/1987 09/05/1999
3 ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი უფროსი ლაბორანტი 09/05/1999 08/04/2002
4 NCDC - ქალთა რეპროდუქციული კვლევა ინტერვიუერი 12/05/1999 05/07/2000
5 შპს "საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი საექთნო განათლების პროგრამის ტრენერი 2001 2010
6 NCDC ქალთა რეპროდუქციული კვლევა სუპერვაიზერი 2005 2005
7 'პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისთვის" საექთნო განათლების პროგრამის ტრენერი 2009
8 სს "კ. ერისთავის სახ.ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი" ცენტრის მთავარი ექთანი 2013
9 NCDC საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციური კვლევა ინტერვიუერი/ფლებოტომისტი 2015 2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი