თუ სწავლა გინდა
   
ქოქიაური ქეთევან

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

ქეთევან ქოქიაური – მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში 2016 წლიდან. უძღვება ლაბორატორიულ მეცადინეობის. არის სს „კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მთავარი ექთანი 2013 წლიდანდღემდე.აქვს სამედიცინოდაწესებულებებშიმუშაობისმდიდარიპედაგოგიურიგამოცდილება.აქტიურად   მონაწილეობდასასწავლო   პროგრამებისა   და   კურიკულუმების,   პროტოკოლებისა   დაგაიდლაინების შემუშავებაშიდაადაპტირებაშისტუდენტების და  ექთნებისათვის.მონაწილეობდა   სხვადასხვა   ადგილობრივ   დასაერთაშორისოსამედიცინოპროექტებისგანხორციელებაში.  ჰყავსმეუღლედაერთი ქალიშვილი.