პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კაპანაძე გიორგი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ დოცენტი 1984.09.01 2003.09.01
2 თსუ პროფესორი 2003.09.01 2012.09.01
3 თსუ თეორიული მექანიკის კათედრის გამგე 1993.09.01 2006.09.01
4 თსუ უფროსი მეცნიერ-მკვლევარი 2009.09.01 2012.09.01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი