პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბუაძე თამარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ფილოლოგიის Sep 13 1995 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 27- საჯარო სკოლა, მე-18 საჯარო სკოლა. კავკასიის უნივერსიტეტი. მასწავლებელი 1995.09.01 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი