თუ სწავლა გინდა
   
ნოსელიძე ირაკლი

ინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ირაკლი ნოსელიძე  - პროფესორი. აქვს დოქტორის (ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატის)ხარისხი მიღებული ფიზიკაში ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  და მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი ფიზიკაში -  ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები; აქვ სფიზიკის მიმართულებით სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის, სამეცნიერო და კვლევების განვითარების ხელშემწყობი პროექტების რეალიზაციის მრავალწლიანი გამოცდილება. ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას ირაკლი ნოსელიძეს, გაუძღვეს სალექციო კურსებს ზოგად და თეორიულ ფიზიკაში, ასევე საინჟინრო მათემატიკაში.