თუ სწავლა გინდა
   
არჩვაძე გიორგი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

გიორგი არჩვაძე   -  მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება „JAVA“ - პროგრამირების კურსს. მას მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი  საქართველოს ტექნუიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკის მიმართულებით და მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში, ნაშრომი:  „სწავლების და ცოდნის მოპოვების მეთოდების დამუშავება და კველევა მრავალკომპონენტურ მეხსიერებიან სისტემებისთვის“. აქვს ჩატარებული კველევები ხელოვნურ ინტელექტში და აქვს გამოქვეყნებული შესაბამისი პუბლიკაციები. გიორგი არჩვაძეს აქვს გამოცდილება როგროც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში სხვადასხვა პროგრამული უზრუნბელყოფის შემუშავებაში და ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში. მას გააჩნია  სწავლების გამოცდილება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.