პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კიკილაშვილი მანანა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის კვალიპიკაცია 06/15/1988/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/01/2005 0

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი