პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კუნცევ-გაბაშვილი ვახტანგ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი კინომცოდნეობა და საოპერატორო Sep 25 1997 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი