პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლომაძე თამარ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი ინგლისური და გერმანული ენების პედაგოგიკა 05/17/2007/
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგიის მაგისტრი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულებით 11/17/2009/
3 საქართველოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 03/01/2010 07/01/2014
2 კავკასიის უნივერსიტეტი ლექტორი 09/01/2012 07/01/2014
3 წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ლექტორი 09/01/2014 07/01/2014
4 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 09/03/2007 08/01/2012
5 წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ასოცირებული მკვლევარი 03/01/2014 07/07/2014
6 ლუნდის უნივერსიტეტი პროექტის ასისტენტი ლინგვისტურ პროეტში - LUNDIC 11/01/2014 06/30/2015
7 დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მთარგმნელი 03/12/2007 08/01/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქართული ენის სწავლება „ქართული ტექსტების ეროვნული კორპუსის“ ბაზაზე: პრობლემები და პერსპექტივები 2014
2 თანამედროვე პოლიტიკური ზეპირი ტექსტების ენობრივი თავისებურებები 2013
3 პიარის ენობრივი თავისებურებანი ქართულ სინამდვილეში 2013
4 პოლიტიკური პიარი თანამედროვე საქართველოში 2014
5 ენის როლი სოციალური რეალობის კონსტრუქციაში 2015
6 მეტაფორები პოლიტიკურ დისკურსში (საპრეზიდენტო არჩევნების დისკურსის მაგალითზე) 2016