თუ სწავლა გინდა
   
ქოქაშვილი თამარი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

თამარ ქოქაშვილი - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი მიღებული მიკრობიოლოგიის სპეციალობით ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და დოქტორის ხარისხი მედიცინაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მან, როგორც ახალგაზრდა მკვლევარმა მიიღო მონაწილეობა 6 საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტში, ასევე განახორციელა კვლევები მის მიერ მოპოვებულ 3 ინდივიდუალური პროექტის ფარგლებში. იგი მონაწილებას იღებს სხვადასხვა თრეინინგებში, სამსახურებრივ მივლინებეში და კონფერენციებში, როგორც საქართველოს ფარგლებში, ასევე საზღვარგარეთ. თამარი არის 10 სამეცნიერო სტატიის თანაავტორი