პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქოქაშვილი თამარი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის მედიცინის დოქტორი 10/28/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 11/02/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი