პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ქავთარაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.03.12 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ბიუჯეტის ფორმირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 2005
2 საქარტველოს სახემწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა და დინამიკა 1995-2004 წწ 2005
3 საქართველოს სახემწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების თანამედროვე მდგომარეობა 2005
4 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა და დინამიკა 2005
5 ბიუჯეტის ფორმირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 2005
6 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების თანამედროვე მდგომარეობა 2005
7 ბიუჯეტზე მუშაობის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი გამოყენების შესაძლებლობები 2013
8 საქართველოში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადები და მათი განაკვეთების ოპტიმიზაციის ძირითადი მიმართულებები 2013