პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბუჩუკური ირმა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი; სამედიცინო კორპორაცია ევექსი;საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)სასწავლო უნივწესიტეტი გეომედი ექიმი დერმატოლოგი; საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ),ასოცირებული პროფესორი;სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, პროფესორი 09/02/1989

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 К вопросу эпидемиологии болезни Лайма 2006
2 Coping Strategies for Crisis in Patents of Children with Atopic Dermatitis. 2008