თუ სწავლა გინდა
   
რჩეულიშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური თეორიის მაგისტრი /
2 ილიას სახელმწფო უნივერსიტეტი ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი კურსებზე: შესავალი კვლევის მეთოდებში (BA, MA), სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები (BA), პრაქტიკების თეორია (MA). 2011
2 ილიას სახელმწფო უნივერსიტეტი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კვლევების განყოფილების ხელმძღვანელი 2009 2012
3 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დაკომპლექტებისა და დამუშავების განყოფილების უფროსი 2006 2008
4 სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ჟურნალი „სოლიდარობა“ სტატიების ავტორი თემებზე „სოციალური სტიგმატიზაცია“, „რელიგიური გაერთიანებები საქართველოში“ 2006 2008
5 სოციალური კვლევების ინსტიტუტი (ISR) ინტერვიუერი, ანალიტიკოსი. სპეციალიზაცია: თვისებრივი კვლევა 2005 2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 «Я не простая няня, я — гувернантка»: возможность профессиональной самореализации в рассказе Л. 2015
2 "Modern" Women in the Kitchen 2015