პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯაფარიძე ზურაბ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი