თუ სწავლა გინდა
   
ხუნწარია თამარ

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

თამარ ხუნწარია -ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნვიერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში.  აქვსდოქტორისხარისხი(PhD) მიღებულისაერთაშორისო ურთიერთობებში, ი. ჯავახიშვილისსახ. თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში, მაგისტისხარისხი  სახელმწიფო მართვაში (MPA) აშშ-ის ბოულინგ გრინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე მაგისტრი ხარისხი ევროპულ სწავლებაში (MSc) ედინბურგის უნივერსიტეტში. გავლილიაქვსმრავალიტრენინგი და სასწავლოკურსები;გამოქვეყნებულიაქვსპუბლიკაციები; გააჩნია მაღალიკვლევითიდაანალიტიკურიუნარები; აქვსმენეჯერული გამოცდილება, ასევე სამეცნიერომუშაობის, სასწავლო პროგრამებისა და კურსების ჩატარებისმრავალწლიანიგამოცდილება. თამარსაქვსკომპეტენციაგაუძღვესსალექციოკურსებს: თვისებრივიკვლევისმეთოდებიდააკადემიურიწერა, საერთაშორისოურთიერთობებიდაევროკავშირისპოლიტიკა.