პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლომთაძე თამარი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი Mar 8 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ქართული ენის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 12 ????????? 2012
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Философские термины в грузинских литературно-исторических источниках XVIII векa 2010
2 თანამედროვე ქართული სოციოლექტები 2010