თუ სწავლა გინდა
   
გვენეტაძე თამარ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი


ბიო

თამარგვენეტაძე - 2013 წლიდანსაქართველოსუნივერსიტეტისბიზნესის, ეკონომიკისადამართვისსკოლისლექტორი. აქვსბაკალავრისხარისხიბიზნესისადმინისტრირებისგანხრით.  სწავლობდასაქართველოშიკავკასიისუნივერსიტეტისბიზნებისსკოლაშიდაა.შ.შ. -შიჯორჯიისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჯ. მარკრობინსონისბიზნესისსკოლაში (ატლანტა, ჯორჯიისშტატი).  არისბრიტანეთისსაბჭოსპროგრამისმონაწილე, რომლისფარგლებშიციმყოფებოდადიდბრიტანეთშისასწავლოკურსებზე. სამაგისტროპროგრამაორგანიზაციისგანვითარებადაკონსულტირებაზესწავლისასკვალიფიკაციააიმაღლაისეთსაკითხებში, როგორებიცააქოუჩინგი, ორგანიზაციისგანვითარებისმიდგომები, კონფლიქტისმენეჯმენტი, პროექტისმენეჯმენტი. აქვსსაბანკოსექტორში, ბრიტანულბანკ “ეიჩ-ეს-ბი-სის” საქართველოსფილიალშიმუშაობისგამოცდილება. მონაწილეობსსაერთაშორისოკონფერენციებში. აქვსტრენინგების, კვლევებისჩატარებისდაკონსულტირებისგამოცდილება. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.