თუ სწავლა გინდა
   
აბულაძე რატი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

რატი აბულაძე - აქვს დოქტორის ხარისხი მიღებული ეკონომიკაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში ი. ჯავახიშვილისსახ. თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში.მასგავლილიაქვსმარკეტინგული კომუნიკაციების, ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული ბიზნესის, ელექტრონული კურსების დანერგვისპრინციპებისადამიდგომებისშესახებდამატებითისასწავლოკურსები; გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები (60-ზე მეტი); აქვსგლობალური მარკეტინგის, საერთაშორისომარკეტინგულიკომუნიკაციების  ინტერნეტ-მარკეტინგის, ელექტრონული მართვის საკითხებში სამეცნიერომუშაობის, კონსულტირების, ტრენინგებისშექმნისადაჩატარებისმრავალწლიანიგამოცდილება.

ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას რატი აბულაძეს, გაუძღვეს შემდეგ სალექციო კურსებს: გლობალური მარკეტინგი და რეკლამა, საერთაშორისომარკეტინგულიკომუნიკაციები, ინტერნეტ-მარკეტინგი.