თუ სწავლა გინდა
   
აბულაძე რატი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ეკონომიკის და ბიზნესის May 24 2001 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესისა და ეკონომიკის ეკონომიკის დოქტორი 02/11/2011/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომერციისა და მარკეტინგის /
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომერციისა და მარკეტინგის ეკონომიკის მაგისტრი 2002/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.20 2013.01.20
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013
5 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2011
6 ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება– სტატისტიკის დეპარტამენტი კოორდინატორი 2008 2008
7 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2005 2012
8 საქართველოს პრეზიდენტის გამგებლობაში არსებული საქვეუწყებო დაწესებულება- ოფიციალურ გამოცემათა სამსახური მთავარი სპეციალისტი 2002 2005
9
10
11

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველოს ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების მარკეტინგული კვლევა 2008
2 ინტერნეტ-მარკეტინგი 2011
3 ელექტრონული მთავრობა (ხელისუფლება, ბიზნესი, საზოგადოება, ტექნოლოგია) 2013
4 საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარეკეტინგული სტრატეგია 2014
5 ელექტრონული ბიზნესი 2016