პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


საჟენიუკი თევდორე

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი Aug 10 1975 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკა მათემატიკოსი /
3 მოლდოვეთის სსრ გამოთვილითი ცენტრის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტი ფიზიკა-მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერებათა კანცდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი ინჟინერ–მათემატიკოს–პროგრამისტი 1973 1984
2 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ–თანამშრომელი 1985 1988
3 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი 1989 1992
4 თსუ გამოთვლითი მათემატიკის კათედრა დოცენტი 1993 1994
5 ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი კომპიუტერული ცენტრის ხელმძღვანელი 1995 2000
6 ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი ფინანსური დირექტორი 2001 2012
7 ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი საინფორმაციო და ანალიტიკური საქმიანობის მენეჯერი 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი