პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მაღლაკელიძე ეკატერინე

, დოქტორი

  • ek.maglakelidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქონელმცოდნეობა და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზება საქონელმცოდნე /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს "ელექტრონი" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი - (PR მენეჯერი) 2001 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ფირმის ზრდის სტრატეგია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 2008
2 მხატვრული კონსტრუირება, როგორც სამრეწველო პროდუქციის ხარისხის ამაღლების საშუალება 2008
3 შეკერილი საქონლის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 2008
4 მარკეტინგის უნივერსალური მატრიცა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასება 2007
5 სამკერვალო მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები 2007
6 კერძო სექორის ფორმირების ზოგიერთი მარკეტინგული ასპექტი ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე 2007
7 ბაზრის ჩამოყალიბების კანონზომიერებების შესახებ 2007
8 საქართველოს ჰიდროენერგეტიკულ რესურსებს ფორსირებული გამოყენება სჭირდება 2007
9 საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალი 2007
10 მომხმარებელთა ქცევა ტექნოლოგიურად ინტენსიურ ბაზრებზე 2007
11 ტექნოლოგიური ცვალებადობა და სტანდარტიზაციის ეკონომიკა 2006
12 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმი სრულყოფას საჭიროებს 2006
13 ელექტრიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები 2006
14 ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს ელექტრობაზრის ფორმირებისა და რეგულირების შესახებ 2006
15 ელექტროენერგეტიკის რეფორმირების ზოგადი პრინციპები 2005
16 ელექტროენერგიის კონკურენტული ბაზარი - მითი თუ რეალობა 2004
17 ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი დღეს 2004
18 ელექტროენერგიის ტარიფების განსაზღვრის მექანიზმი სრულყოფას მოითხოვს 2004
19 მარკეტინგის თავისებურებანი ელექტროენერგეტიკაში 2003
20 მარკეტინგული კვლევები ენერგოკომპანიაში 2003
21 ზოგიერთი მარკეტინგული გადაწყვეტილება უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით 2001
22 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჰიპითეზები და მოდელები საგარეო ვაჭრობის თეორიაში 1999
23 კარიერის დაგეგმვა მარკეტინგში 1999
24 სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ 1998
25 ფასწარმოქმნა მსოფლიო ბაზარზე 1997
26 სამრეწველო პროდუქციის საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა 1997