თუ სწავლა გინდა
   
მაღლაკელიძე ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • ek.maglakelidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქონელმცოდნეობა და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზება საქონელმცოდნე /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს "ელექტრონი" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი - (PR მენეჯერი) 2001 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ფასწარმოქმნა მსოფლიო ბაზარზე 1997
2 სამრეწველო პროდუქციის საქონელმცოდნეობა და ექსპერტიზა 1997
3 სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ 1998
4 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჰიპითეზები და მოდელები საგარეო ვაჭრობის თეორიაში 1999
5 კარიერის დაგეგმვა მარკეტინგში 1999
6 ზოგიერთი მარკეტინგული გადაწყვეტილება უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით 2001
7 მარკეტინგის თავისებურებანი ელექტროენერგეტიკაში 2003
8 მარკეტინგული კვლევები ენერგოკომპანიაში 2003
9 ელექტროენერგიის კონკურენტული ბაზარი - მითი თუ რეალობა 2004
10 ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი დღეს 2004
11 ელექტროენერგიის ტარიფების განსაზღვრის მექანიზმი სრულყოფას მოითხოვს 2004
12 ელექტროენერგეტიკის რეფორმირების ზოგადი პრინციპები 2005
13 ტექნოლოგიური ცვალებადობა და სტანდარტიზაციის ეკონომიკა 2006
14 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმი სრულყოფას საჭიროებს 2006
15 ელექტრიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები 2006
16 ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს ელექტრობაზრის ფორმირებისა და რეგულირების შესახებ 2006
17 მარკეტინგის უნივერსალური მატრიცა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასება 2007
18 სამკერვალო მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები 2007
19 კერძო სექორის ფორმირების ზოგიერთი მარკეტინგული ასპექტი ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე 2007
20 ბაზრის ჩამოყალიბების კანონზომიერებების შესახებ 2007
21 საქართველოს ჰიდროენერგეტიკულ რესურსებს ფორსირებული გამოყენება სჭირდება 2007
22 საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალი 2007
23 მომხმარებელთა ქცევა ტექნოლოგიურად ინტენსიურ ბაზრებზე 2007
24 ფირმის ზრდის სტრატეგია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 2008
25 მხატვრული კონსტრუირება, როგორც სამრეწველო პროდუქციის ხარისხის ამაღლების საშუალება 2008
26 შეკერილი საქონლის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 2008