თუ სწავლა გინდა
   
პროგრამები


ბაკალავრიატი

არქეოლოგია
არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი
არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი ინგლისური
აღმოსავლეთმცოდნეობა
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა
ეკონომიკა
ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია
ინგლისური ფილოლოგია
ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა
ინფორმატიკა
ისტორია
მათემატიკა
პოლიტიკის მეცნიერებები
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები
საექთნო საქმე
საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
სამართალმცოდნეობა
საჯარო მმართველობა
ტურიზმი
ფარმაცია
ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა
ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა
ფსიქოლოგია
ქართული ფილოლოგია
ხელოვნებათმცოდნეობა
ჯანდაცვის ადმინისტრირება

მაგისტრატურა

არქეოლოგია
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა
გამოყენებითი მეცნიერებები
გამოყენებითი ფსიქოლოგია
განათლების ადმინისტრირება
ინგლისური ფილოლოგია
ინფორმატიკა
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
სამართალი
საქართველოს ისტორია
საჯარო მმართველობა
ფარმაციის მენეჯმენტი
ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა
ქართული ფილოლოგია
ჯანდაცვის ადმინისტრირება

დოქტორანტურა

ბიზნესის ადმინისტრირება
ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები
ისტორია
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
მასობრივი კომუნიკაცია
პოლიტიკის მეცნიერებები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
სამართალმცოდნეობა
ფილოლოგია

ერთსაფეხურიანი

მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

ერთწლიანი

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა (დამოუკიდებელი)