პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
პროგრამები


ბაკალავრიატი

არქეოლოგია 2250 GEL
აღმოსავლეთმცოდნეობა 2250 GEL
ბიზნესის ადმინისტრირება 2250 GEL
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა4000 USD
ეკონომიკა 2250 GEL
ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია 2250 GEL
ინგლისური ფილოლოგია 2250 GEL
ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 4000 USD
ინფორმატიკა 2250 GEL
ისტორია 2250 GEL
მათემატიკა 2250 GEL
პოლიტიკის მეცნიერებები 2250 GEL
ჟურნალისტიკა 2250 GEL
საერთაშორისო ურთიერთობები 2250 GEL
საექთნო საქმე2250 GEL
საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის3500 USD
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 2250 GEL
სამართალმცოდნეობა 2250 GEL
საჯარო მმართველობა 2250 GEL
ტურიზმი 2250 GEL
ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა4000 USD
ფილოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა 3000 USD
ფსიქოლოგია 2250 GEL
ქართული ფილოლოგია 2250 GEL
ხელოვნებათმცოდნეობა 2250 GEL
ჯანდაცვის ადმინისტრირება2250 GEL

მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება3000 GEL
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა4000 USD
გამოყენებითი მეცნიერებები3000 GEL
გამოყენებითი ფსიქოლოგია3000 GEL
განათლების ადმინისტრირება3000 USD
ინგლისური ფილოლოგია3000 GEL
ინფორმატიკა3000 GEL
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია3000 GEL
რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა3000 GEL
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა4000 USD
საერთაშორისო ურთიერთობები3000 GEL
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა3000 GEL
სამართალი3000 GEL
საქართველოს ისტორია3000 GEL
საჯარო მმართველობა3000 GEL
ფარმაციის მენეჯმენტი3300 GEL
ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა3000 GEL
ჯანდაცვის ადმინისტრირება3000 GEL

დოქტორანტურა

ბიზნესის ადმინისტრირება3000 GEL
ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები3000 GEL
ისტორია3000 GEL
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია3000 GEL
მასობრივი კომუნიკაცია3000 GEL
პოლიტიკის მეცნიერებები3000 GEL
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა3000 GEL
სამართალმცოდნეობა3000 GEL
ფილოლოგია3000 GEL

ერთსაფეხურიანი

მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა5500 USD
სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა4800 USD

ერთწლიანი

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამა (ინტეგრირებული)2250 GEL